Contos e arrejonadas

Contos e arrejonadas

Su contu de custa paginanon si l’at inventadu sa pitzinna, mancari geniosa e de bona manu iscriende: su babbu o calicun’àteru l’ait contadu su fatu - chi forsis tantu fatu e veridade non fit- e issa l’at imbellitadu e dae duas pàraulas nd’at bogadu unu bellu contigheddu chi est bistadu premiadu in-d-unu Cuncursu de literadura sarda pro sas iscolas.

Sos pitzinnos nde faghen meda de contos e de poesias in sardu: dae annos meda in sas iscola de Tiesi sos mastros de “Lettere” tribagliamus impitende sa limba sarda comende mèdiu e comente iscopu. Tzertos an a nàrrere: “e no bos bastat in iscola de fàghere grammàtica, literadura, istòria e gai andende? Su sardu puru bi cheriat!” E si nono:” già est bellu a ischire su sardu, ma…e ite si nde faghen? S’inglesu deven imparare sos pitzinnos!”. Est comente a nàrrere chi si podet imparare una cosa ebia: comente chi si unu imparat a impitare su fodde e su marteddu in su fraile poi non bi la faghet a pònnere unu contone subra de s’àteru che-i su fraigamuru.

In sos cursos chi nos faghen pro nos “aggiornare”, sos professores universitarios nos naran chi sos istùdios de neurolinguistica an mustradu chi sos pitzinnos chi faeddan pius de una limba diventan pius abistos ca, dae minoreddos, an ivilupadu sa capatzidade de passare dae unu “codice linguistico” a un’àteru. Tzertu, si bi l’an imparadu a distìnghere bene sas limbas: a nàrrere “scendimi il libro” o “andando stai a scuola” comente a bortas s’intendet, no est a èssere bilingue o plurilingue, ma solu pagu espertos de ambas sas limbas (si narat diglossia, cioè italianu porcheddinu). Custu l’an cumpresu cussas familias chi a dies de oe a sos fizos l’imparan sardu e italianu e los obligan poi a imparare inglesu e totu s’àteru chi b’est de imparare.

Ma torramus a su contu: ponzendelu apare dae pegas pàraulas, sa pitzinna at imparadu a ordiminzareissa unu contu e a l’ammanizare, at afortigadu sas cumpetèntzias grammaticales, at cumpresu comente est sa ortografia e sa morfosintassi de ambas limbas (pro nàrrere: s’inglesu e su sardu non si iscrien comente si pronuntzian), at imparadu a impitare sas pàraulas e a nde sebestare cussas pius adatas a su cuntzetu chi deviat iscrìere.

Propriu custu est su tribagliu chi faghet s’iscola, cando sa familia a su fizu l’at imparadu a cumprendere su sardu e a lu faeddare: male lis faghet a sos pitzinnos? Deo penso chi nono. Ca poi, cun sas pàraulas s’imparan puru sas cosas chi balen – i valori-.

Giovanna Chesseddu

 

Su contu de Tiu Càmbule e de su masciu crastadu.

In sa bidda de Tiesi b’aiat unu pilligrinu chi si naraiat Tiu Càmbule: pro si campare, bogaiat sa santa de Nostra Segnora de Seunis e andaiat a pedire peri sas domos. A bortas s’arrangiaiat fatende carchi trabagligheddu e, in mancàntzia e si no aiat ite manigare, li ’eniat obrigadu de s’inzeniare; cando non fit in giru peri sas biddas e-i sas festas, si frimmaiat in-d-unu aposentigheddu a costazu de sa cheja de Seunis, e inie che drommiat.

Una borta, passada sa Festa de Nostra Segnora, fit luego comintzadu s’atunzu e belle e gai si nde fit bintradu su mese de Sant’Andria e s’ierru si fit ponzende male: su note fit biddiende e dae Badde Serena nde pigaiat un’ata gai frita, chi sas barras de tiu Càmbule parian ballende sa dantza. In parte po su fritu e in parte po s’apetitu, chi pro sa  veritade si che fit andende a fàmine, Tiu Càmbule no ischiat comente fàghere remediu pro pònnere cale si siat cosa in s’istògomo. Cantu fit pensende, ch’intendet unu ’èlidu ’erveghinu: non li pariat mancu beru, e sighende su ’èlidu che la colpat in su cuile de tiu Bainzu. Inie b’aiat una domita bene frisciada, cun tantu de rutzone e de frisciu moriscu e tiu Càmbule si ch’apicat a unu balconitu e ite non che ‘idet intro? Unu bellu masciu crastadu, immandradu e aproendadu a fae, prontu a bochire! E in coro sou: «E ite mi tentat! Già t’apo a lassare igue!».

E gaighì tiu Càmbule su sero de sa die apoi, si ch’apostat in-d-una rochita po servare a Tiu Bainzu: li lassat cumpidare sa roba, poi lu ‘idet addeschende su cane presu a cadena, finamenta chi a note manna cudd’òmine s’acotat s’àinu e si che pigat a bidda. Tiu Càmbule aisetat un’àtera iscuta pensende: «E cando mai non mi lu cogo?», poi che trampat su cane de presolzu e, cun-d-unu marrabicu, comintzat a nd’imbolare su muru de sa domita pro si leare su masciu.

Colpu como e colpu poi, resessit a istampare su muru, che cravat sa manu e tenet su masciu a unu corru po nde lu tirare: nde li bogat sa conca a fora, li betat ambas manos a corros, puntat sos pês a su muru e bi l’atacat a tirare cun tota sa fortza sua, chi agiummai non si cagat. «E cando mai det èssere chi mi la faghes tue?» e li torrat a bintrare  a tirare chi po pagu non si irrunzonat. Nudda, su masciu, rassu che porcu, si che fit incasciadu in s’istampa de su muru, chena remèdiu perunu.

In cussa, si ch’avreschet e Tiu Càmbule, ca fit torrende su padronu, lassat su masciu in cue, mesu intro e mesu fora e si fuit cun marrabicu e cun totu, pius famidu de primma e afidigadu puru ca s’ òbera non li fit resèssida.

 S’incras Tiu Càmbule, sempre devotu a Nostra Segnora, fàmine o non fàmine, andat a si confessare; s’acùltziat a su ratagasu de su cunfessionale e intro bi fit su Retore:

«Deus siat laudadu».

«Semper siat laudadu».

«Nara, e ite pecados as fatu?».

«Pro sa veritade su Reto’, so bènnidu su propriu, ma non so seguru de àere pecadu, ca fia fatende una cosa e belle e gai non che l’apo fata a la congruire».

E li faghet su contu de su masciu.

«Tantu pro comintzare - li narat su Retore - si b’at pecadu o no, cussu l’apo a bìdere deo, e segundariamente si su masciu non b’est passadu in s’istampa, no est pro te, duncas est comente chi l’epas furadu ca bi fit s’intentzione e-i cussa est sa chi balet. Rètzita deghe Avemarias e mi nde batis tres iscudos pro penitèntzia».

S’incras Tiu Càmbule si che presentat in su cunfessionale e-i su Retore dae intro: «Tando, batidos mi los as sos tres iscudos? »

«Acollos inoghe su Reto’, leadebollos!»

E-i su Retore: «Ma in custas istampigheddas, sos iscudos non bi colan! Comente fato a los leare?»

E Tiu Càmbule: «Mancu su masciu bi colaiat in su pertusu, su Reto’! E si nono… non che l’aiat lassadu inie!»

E custas fin sas fainas de Tiu Càmbule.

Irene Solinas 

Classe II A a. sc. 2006-2007 –

Scuola Media “ Demartini “ – Thiesi